Nasze usługi

Wykonujemy pełen zakres prac geodezyjnych. Świadczymy usługi dla osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Geodezyjna obsługa budowy kompleksu budynków wielopiętrowych Southbank Place w Londynie

Mapa do celów projektowych

Zawiera dane takie jak: ewidencja gruntów i budynków, zagospodarowanie terenu, przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz ukształtowanie terenu. Aktualna mapa do celów projektowych jest podstawowym dokumentem, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, na którym sporządzony zostanie projekt budowlany.

Podział i scalanie działek

Są procedurami ewidencyjnymi. Podział prowadzi do wyodrębnienia w ramach jednej nieruchomości, większej ilości działek. Scalanie zmierza do utworzenia jednej dużej nieruchomości na bazie dotychczasowych dwóch lub większej ilości działek.

Tyczenia i inwentaryzacja powykonawcza

Aby uzyskać informacje o usytuowaniu budynku na działce lub przebiegu drogi, wymagane jest tyczenie. Zgłaszając budynek lub przyłącze do odbioru, niezbędna będzie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, czyli naniesienie na mapę zasadniczą terenowego pomiaru wykonanego obiektu.

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary przesunięć (pionowych i poziomych) oraz geometrii budowli w stosunku do założeń projektowych lub pierwotnego położenia.

Pomiary objętości mas ziemnych

Informacje dotyczące objętości składowisk hałd humusu lub innego materiału oraz obliczenia wykonywanych wykopów/nasypów i ich bieżące rozliczanie.

Geodezyjna obsługa budowy

Polega na wykonywaniu tyczeń / pomiarów kontrolnych bieżących elementów na budowie, jak również rozliczeń miesięcznych i całościowych. Obsługa budowy kończy się inwentaryzacją powykonawczą całości wykonanych prac, celem wprowadzenia na mapę zasadniczą, przekazania wyników do PZGiK, uzyskaniem końcowych odbiorów i w efekcie pozwolenia na użytkowanie.

Praca z modelami 3D

Przygotowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) do maszyn budowlanych, w oparciu o założenia projektowe (niweletę, plan warstwicowy, przekroje poprzeczne i typowe).

Pomiary powierzchni

Informacje na temat faktycznej powierzchni użytkowej lokalu, celem weryfikacji z powierzchnią użytkową określoną w projekcie budowlanym.